Privacy & cookies

Privacyverklaring
Bakker Training Therapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bakker Training Therapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bakker Training Therapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN
Persoonsgegevens van cliënten worden door Bakker Training Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Training Therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Zorgverzekeringsgegevens;
 • Documentnummer van een identificatie bewijs zoals identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of verblijfsvergunning;
 • Indien van toepassing: Bankgegevens;
 • Burgerservicenummer;
 • Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Bakker Training Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 20 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bakker Training Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Training Therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Bakker Training Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Bakker Training Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verificatie van de inschrijving voor de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Training Therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bakker Training en Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Bakker Training Therapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bakker Training Therapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • Burgerservicenummer;

Uw persoonsgegevens worden door Bakker Training Therapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Voor de opslag van uw dossier en de benoemde persoonsgegevens maken wij gebruik van SpotOnmedics voldoet aan alle noodzakelijk technische en organisatorische maatregelen van gegevensbescherming. SpotOnMedics is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN
Bakker Training Therapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bakker Training Therapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

U heeft het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

COOKIE VERKLARING
Wij gebruiken cookies op de website van Bakker Training Therapie  om de dienstverlening te verbeteren, de website naar behoren te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van (online) marketing campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in de privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de Bakker Training Therapie website en hun functionaliteit. Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

SOORTEN COOKIES
Functionele en noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:

 • Jouw voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld taal en informatie in formulieren.
 • Browserinstellingen worden opgeslagen, zodat de website optimaal op je scherm verschijnt.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door het websitegebruik te meten kunnen we de website constant blijven verbeteren voor een optimale gebruikerservaring. We verwerken anonieme statistieken over bezoeken. Dit gebeurt met het webanalyse systeem Google Analytics welke door Bakker Training Therapie ingesteld is aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal. Via de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres
 • Technische kenmerken zoals het type browser
 • Vanaf welke pagina je op deze Bakker Training Therapie website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang je deze Bakker Training en Therapie website bezoekt of gebruikt
 • Of je gebruikmaakt van de functionaliteiten van de Bakker Training Therapie website
 • Welke pagina’s je bezoekt op de Bakker Training Therapie website

Social media cookies
Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een YouTube video op de website, een Google Maps mogelijkheid bij contact of een social media button. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst wanneer je op de website een social media button aanklikt. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Advertentiecookies
We plaatsen advertentiecookies van onszelf en van derden op onze website en kunnen met derde partijen zelf de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op onze website. Met deze cookies wordt vervolgens bijgehouden hoeveel en welke advertenties je hebt gezien van Bakker Training Therapie en/of van derden die via de Bakker Training Therapie websites worden getoond.

Middels deze cookies kunnen wij gebruikmaken van re-targeting c.q. re-marketing technologieën. Zo kunnen wij jou interessante en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

VERWIJDEREN
Cookies kun je het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Je vindt hier een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen.

VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS
Bakker Training Therapie
Griene Leane 5B
9051 LZ Stiens
058 2573410
info@bakkertrainingtherapie.nl
www.bakkertrainingtherapie.nl

En lekker dichtbij

Bakker Training Therapie
vind je in Stiens en Hallum

Bakker Training Therapie staat voor je klaar, voor iedereen is er een passende therapie. Want fysiotherapie helpt, je wordt merkbaar beter. Dus heb je fysieke klachten? Blijf er niet mee rondlopen en maak gelijk een afspraak.